Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2500A1500V KP2500A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi

 • Đăng ngày 01-06-2023 08:01:16 PM - 129 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S004539
 • Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2500A1500V KP2500A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V,  800V,  500V,  1900V,  1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi

  Tình trạng sản phẩm:


  Jingjiu thyristor KP2500A600V KP2500A/600V convex ordinary thyristor KP2500-6  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V convex ordinary thyristor KP2500-14
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V convex ordinary thyristor KP2500-25
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V convex ordinary thyristor KP2500-18
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3000V KP2500A/3000V convex ordinary thyristor KP2500-30
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V convex ordinary thyristor KP2500-16
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V convex ordinary thyristor KP2500-20
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2800V KP2500A/2800V convex ordinary thyristor KP2500-28
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V convex ordinary thyristor KP2500-12
                   
  SCR/Thyristor ZP/KP/KK/KS 500A 600A 800A 2500A 2500A 2500A    
                   
  SCR KP KS KK KG KA 500A 600A 800A 2500A 2500A 2500A 2500V      
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A1700V KP2500A/1700V convex ordinary thyristor KP2500-17
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3200V KP2500A/3200V convex ordinary thyristor KP2500-32
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5300V KP2500A/5300V convex ordinary thyristor KP2500-53
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2900V KP2500A/2900V convex ordinary thyristor KP2500-29
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V convex ordinary thyristor KP2500-10
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A200V KP2500A/200V convex ordinary thyristor KP2500-2  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A300V KP2500A/300V convex ordinary thyristor KP2500-3  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3800V KP2500A/3800V convex ordinary thyristor KP2500-38
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6900V KP2500A/6900V convex ordinary thyristor KP2500-69
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5700V KP2500A/5700V convex ordinary thyristor KP2500-57
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3500V KP2500A/3500V convex ordinary thyristor KP2500-35
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4300V KP2500A/4300V convex ordinary thyristor KP2500-43
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A7000V KP2500A/7000V convex ordinary thyristor KP2500-70
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A7600V KP2500A/7600V convex ordinary thyristor KP2500-76
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A7300V KP2500A/7300V convex ordinary thyristor KP2500-73
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2300V KP2500A/2300V convex ordinary thyristor KP2500-23
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3300V KP2500A/3300V convex ordinary thyristor KP2500-33
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6000V KP2500A/6000V convex ordinary thyristor KP2500-60
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A100V KP2500A/100V convex ordinary thyristor KP2500-1  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A900V KP2500A/900V convex ordinary thyristor KP2500-9  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5400V KP2500A/5400V convex ordinary thyristor KP2500-54
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V convex ordinary thyristor KP2500-22
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6100V KP2500A/6100V convex ordinary thyristor KP2500-61
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A500V KP2500A/500V convex ordinary thyristor KP2500-5  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4100V KP2500A/4100V convex ordinary thyristor KP2500-41
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2100V KP2500A/2100V convex ordinary thyristor KP2500-21
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4000V KP2500A/4000V convex ordinary thyristor KP2500-40
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4200V KP2500A/4200V convex ordinary thyristor KP2500-42
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3400V KP2500A/3400V convex ordinary thyristor KP2500-34
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5200V KP2500A/5200V convex ordinary thyristor KP2500-52
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A7500V KP2500A/7500V convex ordinary thyristor KP2500-75
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A7400V KP2500A/7400V convex ordinary thyristor KP2500-74
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5800V KP2500A/5800V convex ordinary thyristor KP2500-58
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A1300V KP2500A/1300V convex ordinary thyristor KP2500-13
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A700V KP2500A/700V convex ordinary thyristor KP2500-7  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A400V KP2500A/400V convex ordinary thyristor KP2500-4  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2600V KP2500A/2600V convex ordinary thyristor KP2500-26
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3900V KP2500A/3900V convex ordinary thyristor KP2500-39
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2700V KP2500A/2700V convex ordinary thyristor KP2500-27
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3700V KP2500A/3700V convex ordinary thyristor KP2500-37
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4400V KP2500A/4400V convex ordinary thyristor KP2500-44
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3600V KP2500A/3600V convex ordinary thyristor KP2500-36
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A3100V KP2500A/3100V convex ordinary thyristor KP2500-31
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4800V KP2500A/4800V convex ordinary thyristor KP2500-48
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6400V KP2500A/6400V convex ordinary thyristor KP2500-64
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6200V KP2500A/6200V convex ordinary thyristor KP2500-62
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5600V KP2500A/5600V convex ordinary thyristor KP2500-56
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4600V KP2500A/4600V convex ordinary thyristor KP2500-46
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6800V KP2500A/6800V convex ordinary thyristor KP2500-68
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6300V KP2500A/6300V convex ordinary thyristor KP2500-63
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4500V KP2500A/4500V convex ordinary thyristor KP2500-45
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5500V KP2500A/5500V convex ordinary thyristor KP2500-55
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6500V KP2500A/6500V convex ordinary thyristor KP2500-65
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A7800V KP2500A/7800V convex ordinary thyristor KP2500-78
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6600V KP2500A/6600V convex ordinary thyristor KP2500-66
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A8000V KP2500A/8000V convex ordinary thyristor KP2500-80
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A1900V KP2500A/1900V convex ordinary thyristor KP2500-19
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A1100V KP2500A/1100V convex ordinary thyristor KP2500-11
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A800V KP2500A/800V convex ordinary thyristor KP2500-8  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V convex ordinary thyristor KP2500-15
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2400V KP2500A/2400V convex ordinary thyristor KP2500-24
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5100V KP2500A/5100V convex ordinary thyristor KP2500-51
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A6700V KP2500A/6700V convex ordinary thyristor KP2500-67
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4700V KP2500A/4700V convex ordinary thyristor KP2500-47
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A7100V KP2500A/7100V convex ordinary thyristor KP2500-71
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5000V KP2500A/5000V convex ordinary thyristor KP2500-50
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A7200V KP2500A/7200V convex ordinary thyristor KP2500-72
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A4900V KP2500A/4900V convex ordinary thyristor KP2500-49
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A5900V KP2500A/5900V convex ordinary thyristor KP2500-59
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A7900V KP2500A/7900V convex ordinary thyristor KP2500-79
  Jingjiu thyristor KP2500A7700V KP2500A/7700V convex ordinary thyristor KP2500-77
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A1900V KP2500A/1900V concave ordinary thyristor KP2500-19
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V concave ordinary thyristor KP2500-20
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V concave ordinary thyristor KP2500-12
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V concave ordinary thyristor KP2500-10
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V concave ordinary thyristor KP2500-14
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A100V KP2500A/100V concave ordinary thyristor KP2500-1  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V concave ordinary thyristor KP2500-16
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V concave ordinary thyristor KP2500-18
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A1700V KP2500A/1700V concave ordinary thyristor KP2500-17
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A200V KP2500A/200V concave ordinary thyristor KP2500-2  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A400V KP2500A/400V concave ordinary thyristor KP2500-4  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A500V KP2500A/500V concave ordinary thyristor KP2500-5  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A600V KP2500A/600V concave ordinary thyristor KP2500-6  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A900V KP2500A/900V concave ordinary thyristor KP2500-9  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V concave ordinary thyristor KP2500-15
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A1100V KP2500A/1100V concave ordinary thyristor KP2500-11
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A1300V KP2500A/1300V concave ordinary thyristor KP2500-13
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A300V KP2500A/300V concave ordinary thyristor KP2500-3  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A700V KP2500A/700V concave ordinary thyristor KP2500-7  
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A800V KP2500A/800V concave ordinary thyristor KP2500-8  
                   
  Crystal long SCR KP2500A2500V KP2500A 2500V semi-convex type medium thick type KP2500-14
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A2500V KP2500A/2500V semi-convex type medium thick type KP2500-10
                   
  Crystal long SCR KP2500A2500V KP2500A/2500V semi-convex type medium thick type KP2500-18
                   
  Crystal long SCR KP2500A700V KP2500A/700V semi-convex type medium thick type KP2500-7
                   
  Crystal long SCR KP2500A2500V KP2500A/2500V semi-convex medium thick KP2500-12
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A800V KP2500A/800V semi-convex type medium thick type KP2500-8
                   
  Crystal long SCR KP2500A2500V KP2500A/2500V semi-convex medium thick KP2500-15
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A900V KP2500A/900V semi-convex medium thick type KP2500-9
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A100V KP2500A/100V semi-convex type medium thick type KP2500-1
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A300V KP2500A/300V semi-convex type medium thick type KP2500-3
                   
  Crystal long SCR KP2500A1300V KP2500A/1300V semi-convex type medium thick type KP2500-13
                   
  Crystal long SCR KP2500A1700V KP2500A/1700V semi-convex type medium thick type KP2500-17
                   
  Crystal long SCR KP2500A400V KP2500A/400V semi-convex type medium thick type KP2500-4
                   
  Crystal long SCR KP2500A1900V KP2500A/1900V semi-convex type medium thick type KP2500-19
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A500V KP2500A/500V semi-convex type medium thick type KP2500-5
                   
  Crystal long thyristor KP2500A600V KP2500A/600V semi-convex type medium thick type KP2500-6
                   
  Jingjiu thyristor KP2500A200V KP2500A/200V semi-convex type medium thick type KP2500-2
                   
  Crystal long SCR KP2500A2500V KP2500A/2500V semi-convex type medium thick type KP2500-20
       

   

  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP800A 1600V 1800V 2000V 6500V
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP800A 1600V 1800V 2000V 6500V Liên hệ
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP600A 1600V 1800V 2000V 6500V
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP600A 1600V 1800V 2000V 6500V Liên hệ
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP500A1600V 1800V 2000V 6500V
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP500A1600V 1800V 2000V 6500V Liên hệ
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển CTAIJI KP200A KP300A KP500A KP800A KP1000A KP1500A KP2000A
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển CTAIJI KP200A KP300A KP500A KP800A KP1000A KP1500A KP2000A Liên hệ
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển ECC KP500A1600V KP500A2000V KP500A2500V KP500A2800V KP500A3000V KP800A1600V KP800A2000V KP800A2500V KP800A2800V KP800A3000V KP1000A1600V KP1000A2000V KP1000A2500V KP1000A2800V KP1000A3000V
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển ECC KP500A1600V KP500A2000V KP500A2500V KP500A2800V KP500A3000V KP800A1600V KP800A2000V KP800A2500V KP800A2800V KP800A3000V KP1000A1600V KP1000A2000V KP1000A2500V KP1000A2800V KP1000A3000V Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP3000A1500V KP3000A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP3000A1500V KP3000A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2800A1500V KP2800A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2800A1500V KP2800A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2200A1500V KP2200A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2200A1500V KP2200A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2000A1500V KP2000A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2000A1500V KP2000A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1800A1500V KP1800A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1800A1500V KP1800A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1600A1500V KP1600A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1600A1500V KP1600A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1500A1500V KP1500A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1500A1500V KP1500A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -------------------------------
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
  Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
  Kinh doanh 1 : 0816.861.515
  Kinh doanh 2 : 0836.861.515
  Kinh doanh 3 : 0926.511.515
  Kinh doanh 4 : 0916.861.515
  Kinh doanh 5 : 0888.868.515
  Kinh doanh 6 : 0917.971.515
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Email: tthkinhdoanh@gmail.com
  Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi