Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2000A1500V KP2000A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi

 • Đăng ngày 01-06-2023 07:59:34 PM - 141 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S004537
 • Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2000A1500V KP2000A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V,  800V,  500V,  1900V,  1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi

  Tình trạng sản phẩm:


  Jingjiu thyristor KP2000A600V KP2000A/600V convex ordinary thyristor KP2000-6  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V convex ordinary thyristor KP2000-14
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2500V KP2000A/2500V convex ordinary thyristor KP2000-25
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V convex ordinary thyristor KP2000-18
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3000V KP2000A/3000V convex ordinary thyristor KP2000-30
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V convex ordinary thyristor KP2000-16
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V convex ordinary thyristor KP2000-20
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2800V KP2000A/2800V convex ordinary thyristor KP2000-28
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V convex ordinary thyristor KP2000-12
                   
  SCR/Thyristor ZP/KP/KK/KS 500A 600A 800A 2000A 2000A 2000A    
                   
  SCR KP KS KK KG KA 500A 600A 800A 2000A 2000A 2000A 2000V      
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A1700V KP2000A/1700V convex ordinary thyristor KP2000-17
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3200V KP2000A/3200V convex ordinary thyristor KP2000-32
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5300V KP2000A/5300V convex ordinary thyristor KP2000-53
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2900V KP2000A/2900V convex ordinary thyristor KP2000-29
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V convex ordinary thyristor KP2000-10
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A200V KP2000A/200V convex ordinary thyristor KP2000-2  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A300V KP2000A/300V convex ordinary thyristor KP2000-3  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3800V KP2000A/3800V convex ordinary thyristor KP2000-38
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6900V KP2000A/6900V convex ordinary thyristor KP2000-69
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5700V KP2000A/5700V convex ordinary thyristor KP2000-57
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3500V KP2000A/3500V convex ordinary thyristor KP2000-35
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4300V KP2000A/4300V convex ordinary thyristor KP2000-43
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A7000V KP2000A/7000V convex ordinary thyristor KP2000-70
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A7600V KP2000A/7600V convex ordinary thyristor KP2000-76
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A7300V KP2000A/7300V convex ordinary thyristor KP2000-73
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2300V KP2000A/2300V convex ordinary thyristor KP2000-23
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3300V KP2000A/3300V convex ordinary thyristor KP2000-33
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6000V KP2000A/6000V convex ordinary thyristor KP2000-60
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A100V KP2000A/100V convex ordinary thyristor KP2000-1  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A900V KP2000A/900V convex ordinary thyristor KP2000-9  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5400V KP2000A/5400V convex ordinary thyristor KP2000-54
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2200V KP2000A/2200V convex ordinary thyristor KP2000-22
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6100V KP2000A/6100V convex ordinary thyristor KP2000-61
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A500V KP2000A/500V convex ordinary thyristor KP2000-5  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4100V KP2000A/4100V convex ordinary thyristor KP2000-41
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2100V KP2000A/2100V convex ordinary thyristor KP2000-21
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4000V KP2000A/4000V convex ordinary thyristor KP2000-40
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4200V KP2000A/4200V convex ordinary thyristor KP2000-42
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3400V KP2000A/3400V convex ordinary thyristor KP2000-34
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5200V KP2000A/5200V convex ordinary thyristor KP2000-52
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A7500V KP2000A/7500V convex ordinary thyristor KP2000-75
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A7400V KP2000A/7400V convex ordinary thyristor KP2000-74
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5800V KP2000A/5800V convex ordinary thyristor KP2000-58
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A1300V KP2000A/1300V convex ordinary thyristor KP2000-13
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A700V KP2000A/700V convex ordinary thyristor KP2000-7  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A400V KP2000A/400V convex ordinary thyristor KP2000-4  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2600V KP2000A/2600V convex ordinary thyristor KP2000-26
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3900V KP2000A/3900V convex ordinary thyristor KP2000-39
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2700V KP2000A/2700V convex ordinary thyristor KP2000-27
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3700V KP2000A/3700V convex ordinary thyristor KP2000-37
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4400V KP2000A/4400V convex ordinary thyristor KP2000-44
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3600V KP2000A/3600V convex ordinary thyristor KP2000-36
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A3100V KP2000A/3100V convex ordinary thyristor KP2000-31
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4800V KP2000A/4800V convex ordinary thyristor KP2000-48
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6400V KP2000A/6400V convex ordinary thyristor KP2000-64
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6200V KP2000A/6200V convex ordinary thyristor KP2000-62
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5600V KP2000A/5600V convex ordinary thyristor KP2000-56
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4600V KP2000A/4600V convex ordinary thyristor KP2000-46
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6800V KP2000A/6800V convex ordinary thyristor KP2000-68
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6300V KP2000A/6300V convex ordinary thyristor KP2000-63
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4500V KP2000A/4500V convex ordinary thyristor KP2000-45
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5500V KP2000A/5500V convex ordinary thyristor KP2000-55
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6500V KP2000A/6500V convex ordinary thyristor KP2000-65
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A7800V KP2000A/7800V convex ordinary thyristor KP2000-78
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6600V KP2000A/6600V convex ordinary thyristor KP2000-66
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A8000V KP2000A/8000V convex ordinary thyristor KP2000-80
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A1900V KP2000A/1900V convex ordinary thyristor KP2000-19
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A1100V KP2000A/1100V convex ordinary thyristor KP2000-11
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A800V KP2000A/800V convex ordinary thyristor KP2000-8  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V convex ordinary thyristor KP2000-15
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2400V KP2000A/2400V convex ordinary thyristor KP2000-24
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5100V KP2000A/5100V convex ordinary thyristor KP2000-51
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A6700V KP2000A/6700V convex ordinary thyristor KP2000-67
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4700V KP2000A/4700V convex ordinary thyristor KP2000-47
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A7100V KP2000A/7100V convex ordinary thyristor KP2000-71
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5000V KP2000A/5000V convex ordinary thyristor KP2000-50
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A7200V KP2000A/7200V convex ordinary thyristor KP2000-72
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A4900V KP2000A/4900V convex ordinary thyristor KP2000-49
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A5900V KP2000A/5900V convex ordinary thyristor KP2000-59
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A7900V KP2000A/7900V convex ordinary thyristor KP2000-79
  Jingjiu thyristor KP2000A7700V KP2000A/7700V convex ordinary thyristor KP2000-77
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A1900V KP2000A/1900V concave ordinary thyristor KP2000-19
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V concave ordinary thyristor KP2000-20
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V concave ordinary thyristor KP2000-12
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V concave ordinary thyristor KP2000-10
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V concave ordinary thyristor KP2000-14
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A100V KP2000A/100V concave ordinary thyristor KP2000-1  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V concave ordinary thyristor KP2000-16
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V concave ordinary thyristor KP2000-18
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A1700V KP2000A/1700V concave ordinary thyristor KP2000-17
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A200V KP2000A/200V concave ordinary thyristor KP2000-2  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A400V KP2000A/400V concave ordinary thyristor KP2000-4  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A500V KP2000A/500V concave ordinary thyristor KP2000-5  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A600V KP2000A/600V concave ordinary thyristor KP2000-6  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A900V KP2000A/900V concave ordinary thyristor KP2000-9  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V concave ordinary thyristor KP2000-15
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A1100V KP2000A/1100V concave ordinary thyristor KP2000-11
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A1300V KP2000A/1300V concave ordinary thyristor KP2000-13
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A300V KP2000A/300V concave ordinary thyristor KP2000-3  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A700V KP2000A/700V concave ordinary thyristor KP2000-7  
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A800V KP2000A/800V concave ordinary thyristor KP2000-8  
                   
  Crystal long SCR KP2000A2000V KP2000A 2000V semi-convex type medium thick type KP2000-14
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A2000V KP2000A/2000V semi-convex type medium thick type KP2000-10
                   
  Crystal long SCR KP2000A2000V KP2000A/2000V semi-convex type medium thick type KP2000-18
                   
  Crystal long SCR KP2000A700V KP2000A/700V semi-convex type medium thick type KP2000-7
                   
  Crystal long SCR KP2000A2000V KP2000A/2000V semi-convex medium thick KP2000-12
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A800V KP2000A/800V semi-convex type medium thick type KP2000-8
                   
  Crystal long SCR KP2000A2000V KP2000A/2000V semi-convex medium thick KP2000-15
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A900V KP2000A/900V semi-convex medium thick type KP2000-9
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A100V KP2000A/100V semi-convex type medium thick type KP2000-1
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A300V KP2000A/300V semi-convex type medium thick type KP2000-3
                   
  Crystal long SCR KP2000A1300V KP2000A/1300V semi-convex type medium thick type KP2000-13
                   
  Crystal long SCR KP2000A1700V KP2000A/1700V semi-convex type medium thick type KP2000-17
                   
  Crystal long SCR KP2000A400V KP2000A/400V semi-convex type medium thick type KP2000-4
                   
  Crystal long SCR KP2000A1900V KP2000A/1900V semi-convex type medium thick type KP2000-19
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A500V KP2000A/500V semi-convex type medium thick type KP2000-5
                   
  Crystal long thyristor KP2000A600V KP2000A/600V semi-convex type medium thick type KP2000-6
                   
  Jingjiu thyristor KP2000A200V KP2000A/200V semi-convex type medium thick type KP2000-2
                   
  Crystal long SCR KP2000A2000V KP2000A/2000V semi-convex type medium thick type KP2000-20
       

   

  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP800A 1600V 1800V 2000V 6500V
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP800A 1600V 1800V 2000V 6500V Liên hệ
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP600A 1600V 1800V 2000V 6500V
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP600A 1600V 1800V 2000V 6500V Liên hệ
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP500A1600V 1800V 2000V 6500V
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển Jingchuan KP500A1600V 1800V 2000V 6500V Liên hệ
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển CTAIJI KP200A KP300A KP500A KP800A KP1000A KP1500A KP2000A
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển CTAIJI KP200A KP300A KP500A KP800A KP1000A KP1500A KP2000A Liên hệ
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển ECC KP500A1600V KP500A2000V KP500A2500V KP500A2800V KP500A3000V KP800A1600V KP800A2000V KP800A2500V KP800A2800V KP800A3000V KP1000A1600V KP1000A2000V KP1000A2500V KP1000A2800V KP1000A3000V
  Chỉnh lưu công suất có điều khiển ECC KP500A1600V KP500A2000V KP500A2500V KP500A2800V KP500A3000V KP800A1600V KP800A2000V KP800A2500V KP800A2800V KP800A3000V KP1000A1600V KP1000A2000V KP1000A2500V KP1000A2800V KP1000A3000V Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP3000A1500V KP3000A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP3000A1500V KP3000A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2800A1500V KP2800A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2800A1500V KP2800A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2500A1500V KP2500A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2500A1500V KP2500A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2200A1500V KP2200A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP2200A1500V KP2200A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1800A1500V KP1800A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1800A1500V KP1800A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1600A1500V KP1600A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1600A1500V KP1600A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1500A1500V KP1500A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi
  Thyristor công suất SCR Jingjiu thyristor KP1500A1500V KP1500A/2000V, 700V, 300V , 900V, 1400V, 1300V, 1700V, 1600V, 800V, 500V, 1900V, 1800V loại lõm, loại dày vừa, loại lồi Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -------------------------------
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
  Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
  Kinh doanh 1 : 0816.861.515
  Kinh doanh 2 : 0836.861.515
  Kinh doanh 3 : 0926.511.515
  Kinh doanh 4 : 0916.861.515
  Kinh doanh 5 : 0888.868.515
  Kinh doanh 6 : 0917.971.515
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Email: tthkinhdoanh@gmail.com
  Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi