Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HD-ST-3 HD-ST-6 ST-2 ST-2G ST-5G ST-5G-TH ST-2FB ST-3 ST-2-TH Liên Hệ
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HD-ST-3 HD-ST-6 ST-2 ST-2G ST-5G ST-5G-TH ST-2FB ST-3 ST-2-TH
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-4 Liên Hệ
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-4
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-8 Liên Hệ
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-8
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LCD-NL801-01-A-HL SWP-LCD-NL801-02-A-HL SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL SWP-LCD-NL801-01-A-HL-P SWP-LCD-NL801-02-A-HL-P SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL-2P SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL-2P SWP-LCD-NLR801-01-A-HL SWP-LC Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LCD-NL801-01-A-HL SWP-LCD-NL801-02-A-HL SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL SWP-LCD-NL801-01-A-HL-P SWP-LCD-NL801-02-A-HL-P SWP-LCD-NL802-01-AAG-HL-2P SWP-LCD-NL802-02-AAG-HL-2P SWP-LCD-NLR801-01-A-HL SWP-LC
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ST801-00-23-N SWP-ST803-01-23-HL SWP-ST803-01-23-HL-P SWP-ST804-01-23-HHLL SWP-ST804-01-23-HHLL-P SWP-ST801-02-23-N SWP-ST803-02-23-HL SWP-ST803-02-23-HL-P SWP-ST804-02-23-HHLL SWP-ST804-02-23-HHLL-P SWP-T801-00-23-N-X Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ST801-00-23-N SWP-ST803-01-23-HL SWP-ST803-01-23-HL-P SWP-ST804-01-23-HHLL SWP-ST804-01-23-HHLL-P SWP-ST801-02-23-N SWP-ST803-02-23-HL SWP-ST803-02-23-HL-P SWP-ST804-02-23-HHLL SWP-ST804-02-23-HHLL-P SWP-T801-00-23-N-X
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ND835-020-23/12-HL SWP-ND835-010-23/12-HL SWP-ND735-010-23/12-H SWP-ND935-020-23/12HL SWP-ND935-010-23/12-HL SWP-ND735-020-23/12-HL SWP-ND435-010-23/ Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-ND835-020-23/12-HL SWP-ND835-010-23/12-HL SWP-ND735-010-23/12-H SWP-ND935-020-23/12HL SWP-ND935-010-23/12-HL SWP-ND735-020-23/12-HL SWP-ND435-010-23/
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C803-01-23-HL-P SWP-C803-02-23-HL-P SWP-C803-01-23-HL SWP-C803-02-23-HL SWP-C804-01-23-HHLL SWP-C804-01-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL SWP-C803-01-23-HL(常开常闭) SWP-C801-00-23-N SWP-C801-00-23 Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C803-01-23-HL-P SWP-C803-02-23-HL-P SWP-C803-01-23-HL SWP-C803-02-23-HL SWP-C804-01-23-HHLL SWP-C804-01-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL-P SWP-C804-02-23-HHLL SWP-C803-01-23-HL(常开常闭) SWP-C801-00-23-N SWP-C801-00-23
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80-T220D-1-P SWP-C80-T220D-2-P SWP-C80-T220D-1-Z SWP-C80-T380D-1-P SWP-C80-T380D-2-P SWP-C80-T380D-2-Z SWP-C80-T220G-1-P SWP-C80-T380G-2-P Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80-T220D-1-P SWP-C80-T220D-2-P SWP-C80-T220D-1-Z SWP-C80-T380D-1-P SWP-C80-T380D-2-P SWP-C80-T380D-2-Z SWP-C80-T220G-1-P SWP-C80-T380G-2-P
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C901-00-23-N SWP-C901-00-23-NP SWP-C903-01-23-HL SWP-C903-01-23-HL-P SWP-C904-01-23-HHLL SWP-C904-01-23-HHLL-P SWP-C903-02-23-HL SWP-C903-02-23-HL-P SWP-C904-02-23-HHLL SWP-C904-02-23-HHLL-P SWP-D903-01-23-HL SWP-D903-0 Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C901-00-23-N SWP-C901-00-23-NP SWP-C903-01-23-HL SWP-C903-01-23-HL-P SWP-C904-01-23-HHLL SWP-C904-01-23-HHLL-P SWP-C903-02-23-HL SWP-C903-02-23-HL-P SWP-C904-02-23-HHLL SWP-C904-02-23-HHLL-P SWP-D903-01-23-HL SWP-D903-0
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80 D80 801 803 804-01-02-23-HHLL Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-C80 D80 801 803 804-01-02-23-HHLL
Bộ cách ly tín hiệu Changhui SWP8035 8047 9035 9047 7035 7047 7036 7039 Liên Hệ
Bộ cách ly tín hiệu Changhui SWP8035 8047 9035 9047 7035 7047 7036 7039
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LK801-01-A-HL SWP-LK801-02-A-HL SWP-LK901-01-A-HL SWP-LK901-02-A-HL SWP-LK801-01-A-HL-P SWP-LK801-02-A-HL-P SWP-LK901-01-A-HL-P SWP-LK802-01-AAG-HL-2P SWP-LK802-02-AAG-HL-2P SWP-LK902-01-AAG-HL-2P SWP-LK902-02-AAG-HL-2P Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-LK801-01-A-HL SWP-LK801-02-A-HL SWP-LK901-01-A-HL SWP-LK901-02-A-HL SWP-LK801-01-A-HL-P SWP-LK801-02-A-HL-P SWP-LK901-01-A-HL-P SWP-LK802-01-AAG-HL-2P SWP-LK802-02-AAG-HL-2P SWP-LK902-01-AAG-HL-2P SWP-LK902-02-AAG-HL-2P
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR8W-7 50P 38A 40A 44A 45A 50A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR8W-7 50P 38A 40A 44A 45A 50A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện RB1 BR2-10/3A 5A 6A 8A 10A 12A 13A 14A 15A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện RB1 BR2-10/3A 5A 6A 8A 10A 12A 13A 14A 15A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR1 BR2-10 12KV 16A 20A 22A 24A 25A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR1 BR2-10 12KV 16A 20A 22A 24A 25A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 46A 50A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 46A 50A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 29A 30A 32A 35A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 29A 30A 32A 35A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 20A 22A 25A 27A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 20A 22A 25A 27A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 3A 5A 8A 10A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BRW2-7KV 10KV 12KV 3A 5A 8A 10A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BR8W-7/200P 200A 190A 180A 175A 160A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BR8W-7/200P 200A 190A 180A 175A 160A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BR8W-7/100P 80A 86A 90A 95A 100A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR2W BR8W-7/100P 80A 86A 90A 95A 100A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR8W-7KV 20P 5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ điện BR8W-7KV 20P 5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A
Công tắc hành trình cần trục LX36-88 LX36-82 LX36-84 LX36 Liên Hệ
Công tắc hành trình cần trục LX36-88 LX36-82 LX36-84 LX36
LX10-11S / 12S / 31S / 32S Công tắc giới hạn hành trình chống thấm nước Vỏ bằng gang Yuda Marine Seal Liên Hệ
LX10-11S / 12S / 31S / 32S Công tắc giới hạn hành trình chống thấm nước Vỏ bằng gang Yuda Marine Seal
Bộ giới hạn chiều cao nâng Công tắc giới hạn hành trình cần trục QGX-A / B / C Công tắc giới hạn hành trình cần trục dầm đôi Liên Hệ
Bộ giới hạn chiều cao nâng Công tắc giới hạn hành trình cần trục QGX-A / B / C Công tắc giới hạn hành trình cần trục dầm đôi
Cảm biến áp suất PMP11-AA1U1QBWBJ thay thế PMP131-A1101A1T Liên Hệ
Cảm biến áp suất PMP11-AA1U1QBWBJ thay thế PMP131-A1101A1T
Đồng hồ đo Sfere Sfere100-■E Sfere100-■C Sfere300-■C Sfere610 Liên Hệ
Đồng hồ đo Sfere Sfere100-■E Sfere100-■C Sfere300-■C Sfere610
Đồng hồ đo Sfere PD194Z-9E1 PD194Z-9E2 PD194Z-9E3 PD194Z-9E4 Liên Hệ
Đồng hồ đo Sfere PD194Z-9E1 PD194Z-9E2 PD194Z-9E3 PD194Z-9E4
Đồng hồ đo Sfere JD194-BS4Q,JD194-BS4P,JD194-BS4H7,JD194-BS4F7 Liên Hệ
Đồng hồ đo Sfere JD194-BS4Q,JD194-BS4P,JD194-BS4H7,JD194-BS4F7
Đồng hồ đo Sfere PA194I-2K1,PA194I-9K1,3K1 AK1PA194I-2X4,PA194I-9X4 3X4 Liên Hệ
Đồng hồ đo Sfere PA194I-2K1,PA194I-9K1,3K1 AK1PA194I-2X4,PA194I-9X4 3X4
Đồng hồ đo Sfere PD194E-9CSY,PD194E-9S4G,PD194Z9SYH,PD194E-2H4 Liên Hệ
Đồng hồ đo Sfere PD194E-9CSY,PD194E-9S4G,PD194Z9SYH,PD194E-2H4
Đồng hồ đo Sfere PD194E-9S7,PD194Z-9S7A,PD194E-3S7,CD194E-9S7,PD194Z-9Y Liên Hệ
Đồng hồ đo Sfere PD194E-9S7,PD194Z-9S7A,PD194E-3S7,CD194E-9S7,PD194Z-9Y
Đồng hồ đo Sfere PD194E-9S7,PD194Z-9S7A,PD194E-3S7,CD194E-9S7,PD194Z-9Y Liên Hệ
Đồng hồ đo Sfere PD194E-9S7,PD194Z-9S7A,PD194E-3S7,CD194E-9S7,PD194Z-9Y
Đồng hồ đo Sfere PA194I PZ194U PS194P/Q PD194H PA194U-DX1T PZ194U-9D4T Liên Hệ
Đồng hồ đo Sfere PA194I PZ194U PS194P/Q PD194H PA194U-DX1T PZ194U-9D4T
Đồng hồ nhiệt độ CHENGNENG CH408-4011 CH708-4011 CH108-4011 CH108-5011 CH908-5011 CH408-5011 CH708-5011 CH908-4011 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ CHENGNENG CH408-4011 CH708-4011 CH108-4011 CH108-5011 CH908-5011 CH408-5011 CH708-5011 CH908-4011
Đồng hồ nhiệt độ CHENGNENG CH402-V CH402-M-GN CH402-V-GN CH402-M CH402-WK Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ CHENGNENG CH402-V CH402-M-GN CH402-V-GN CH402-M CH402-WK
Đồng hồ nhiệt độ CHENGNENG Thermostat CH102 CH902 CH702 CH402-401W 501W CH702-400W Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt độ CHENGNENG Thermostat CH102 CH902 CH702 CH402-401W 501W CH702-400W
Cầu chì YORO Fast fuse RS306-3P AC690V 1600A1500A1400A1250A1000A900A800A Liên Hệ
Cầu chì YORO Fast fuse RS306-3P AC690V 1600A1500A1400A1250A1000A900A800A
Cầu chì YORO Fast fuse RS306-6-X1P-4000A 3600A3400A3200A3000A2800A AC690V Liên Hệ
Cầu chì YORO Fast fuse RS306-6-X1P-4000A 3600A3400A3200A3000A2800A AC690V
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0) RS3-100 RS3-200 RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0) RS3-100 RS3-200 RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A
cầu chì ống cao áp YnYu; RN2 PT-6-10KV/0.5A-3.15A Liên Hệ
cầu chì ống cao áp YnYu; RN2 PT-6-10KV/0.5A-3.15A
cầu chì ống cao áp YnYu; XRNT1-15.5KV 2.5-175A Liên Hệ
cầu chì ống cao áp YnYu; XRNT1-15.5KV 2.5-175A
cầu chì cho tụ điện cao áp YnYu; BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR, RN, RW, XRNC , BR8W, BR2W, 10kV, 20KV, 35KV 50P/100P/200P Liên Hệ
cầu chì cho tụ điện cao áp YnYu; BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR, RN, RW, XRNC , BR8W, BR2W, 10kV, 20KV, 35KV 50P/100P/200P
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công suất PDM-803A, PDM-803V, PDM-803DP, PDM-803QC, PDM-803AC, PDM-803C , PDM-803E1 Liên Hệ
Đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công suất PDM-803A, PDM-803V, PDM-803DP, PDM-803QC, PDM-803AC, PDM-803C , PDM-803E1


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-----------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi